Wyszukaj lekarza

Wdrożenie modelu opieki koordynowanej w Centrum Medycznym Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o. – UDA-RPLD.07.02.00-10-0066/17

Wdrożenie modelu opieki koordynowanej w Centrum Medycznym Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o. - UDA-RPLD.07.02.00-10-0066/17-00

Podpis do projektu UE

Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o. realizuje projekt pn.

 „Wdrożenie modelu opieki koordynowanej w Centrum Medycznym Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o.”

umowa o dofinansowanie nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0066/17-00 z dn. 17.07.2017r., w ramach Osi priorytetowej VII – Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest stworzenie modelowej poradni prowadzącej koordynowaną opiekę zdrowotną począwszy od POZ poprzez AOS, rehabilitację, opiekę środowiskową oraz promowanie samoopieki. Remont piętra, organizacja nowych gabinetów oraz zakup urządzeń medycznych i wyposażenia pozwoli na kompleksową opiekę w jednym budynku, zapewniającą optymalną koordynację i usprawnienie procesów świadczenia usług opieki.

Projekt będzie realizowany od 02.01.2018r. roku do 30.06.2019 roku.

Wartość całkowita projektu: 3 125 344,88 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 3 125 344,88 PLN

Wartość dofinansowania projektu z EFRR: 2 656 543,15 PLN

Formularz kontaktowy: