Wyszukaj lekarza

UDARemnić wykluczenie – RPLD.09.02.01-10-B014/17

UDARemnić wykluczenie - usługi zdrowotne w formie zdeinstytucjonalizowanej

RPLD.09.02.01-10-B014/17

Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o. realizuje projekt "UDARemnić wykluczenie - usługi zdrowotne w formie zdeinstytucjonalizowanej."

Celem projektu jest poprawa dostępu do usług zdrowotnych dla 24osób niesamodzielnych, zamieszkałych na obszarze województwa łódzkiego, a także pomoc ich opiekunom faktycznym w przygotowaniu do pełnienia tej roli. W ramach projektu bardzo duży nacisk zostanie położony na indywidualizację wsparcia, tak żeby jego zakres w jak największym stopniu był dostosowany do potrzeb poszczególnych osób.
Nr projektu: RPLD.09.02.01-10-B014/17. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Dofinansowanie projektu z UE: 1.633.846,85PLN

Nagłówek dotyczący projektu unijnego - UDARemnić wykluczenie

DŁUGOTERMINOWA OPIEKA PO UDARZE MÓZGU

Zapraszamy pacjentów, u których w ciągu ostatnich 12 miesięcy doszło do udaru mózgu do udziału w programie kompleksowej opieki długoterminowej

W ramach opieki pacjent będzie miał zapewnione przez 23 miesiące:

  1.  Wsparcie i opiekę interdyscyplinarnego zespołu (zgodnie z opracowanym harmonogramem):
    pielęgniarka  rehabilitant  opiekun medyczny  terapeuta zajęciowy  lekarze specjaliści: neurolog, geriatra, lekarz rehabilitacji medycznej  logopeda  dietetyk  psycholog
  2. Materiały i środki pielęgnacyjne w zakresie zgodnym z projektem.
  3. Sprzęt z zakresu teleopieki, który w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia ma zapewnić otrzymanie szybkiej pomocy.
  4. Dwukrotny pobyt rehabilitacyjny w oddziale dziennym rehabilitacji.
  5. Szkolenia dla opiekuna faktycznego: osoba wskazana przez pacjenta z jego otoczenia, szkolenia z zakresu opieki nad pacjentem oraz przygotowania domu chorego do nowych potrzeb i możliwości.

Kryteria udziału w projekcie:

ocena lekarska stanu zdrowia  niesamodzielność - wynik wg. skali Barthel (wyłącznie poniżej 60 punktów),
wiek  wskazanie opiekuna  zamieszkanie na obszarze województwa łódzkiego,
niekorzystanie z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych z EFS w ramach RPOWŁ2014-20
Podczas rekrutacji zapewniamy indywidualne podejście do każdego pacjenta
- również w miejscu przebywania pacjenta

Uwaga:
Okres realizacji projektu: 1 października 2017 r. - 31 października 2019 r.

Zgłoszenie osoby niesamodzielnej do projektu nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.
O udziale decyduje postępowanie kwalifikacyjne wg kryteriów określonych w regulaminie.

Kontakt:

Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny w Łodzi 90-302, ul. Wigury 19,

telefon: 42 254 96 00, e-mail: udaremnicwykluczenie@swietarodzina.com.pl, swietarodzina.com.pl


Ogłoszenia dotyczące projektu "UDARemnić wykluczenie"

Nr 01/12/2018/PC

Nr 01/06/2018/PC

Nr 01/06/2018/PC

Nr 01/11/2017

Nr 02/11/2017

Nr 03/11/2017

Nr 04/11/2017

Nr 05/11/2017

Nr 06/11/2017

Nr 07/11/2017

Nr 08/11/2017

Nr 09/11/2017

Nr 10/11/2017

Nr 11/11/2017

Nr 01/12/2017

Nr 02/12/2017

Nr 01/01/2018/PC

Nr 01/02/2018/PC

Nr 02/02/2018/PC

Nr 03/02/2018/PC

Nr 01/04/2018/PC

Nr 02/04/2018/PC

01/05/2018/PC

02/05/2018/PC

 Harmonogram pracy personelu

Formularz kontaktowy: