Wyszukaj lekarza

Jeszcze będzie pięknie – RPLD.09.02.02-10-C009/18

Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko - wsparcie w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób niesamodzielnych z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

RPLD.09.02.02-10-C009/18

Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o. realizuje projekt „Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko - wsparcie w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób niesamodzielnych z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”

Celem projektu jest poprawa dostępu do usług zdrowotnych dla 36 osób niesamodzielnych zamieszkałych na obszarze Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (30 osób po przebytym udarze mózgu oraz 6 osób ze zdiagnozowaną przez lekarza psychiatrę demencją), a także pomoc ich opiekunom faktycznym w przygotowaniu do pełnienia tej roli. W ramach projektu bardzo duży nacisk zostanie położony na indywidualizację wsparcia, tak żeby jego zakres w jak największym stopniu był dostosowany do potrzeb poszczególnych osób. Pozwoli to na profilowanie wsparcia i zwiększenie jego skuteczności. Nr projektu: RPLD.09.02.02-10-C009/18. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie projektu z UE: 1.667.942,15 PLN

Podpis do projektu UE

DŁUGOTERMINOWA OPIEKA PO UDARZE MÓZGU

Zapraszamy pacjentów, u których w ciągu ostatnich 36 miesięcy doszło do udaru mózgu oraz osób ze zdiagnozowaną przez psychiatrę demencją do udziału w programie kompleksowej opieki długoterminowej

W ramach opieki pacjent będzie miał zapewnione przez 19 miesięcy:

 1.  Wsparcie i opiekę interdyscyplinarnego zespołu (zgodnie z opracowanym harmonogramem):
  pielęgniarka fizjoterapeuta opiekun medyczny lekarze specjaliści: neurolog, geriatra, lekarz rehabilitacji medycznej logopeda dietetyk psycholog
 2. Uczestnicy Projektu dotknięci demencją będą objęci opieką interdyscyplinarnego zespołu:  lekarza psychiatry, psychologa, geriatry lub neurologa, opiekuna medycznego.
 3. Materiały i środki pielęgnacyjne w zakresie zgodnym z projektem.
 4. Sprzęt z zakresu teleopieki, który w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia ma zapewnić otrzymanie szybkiej pomocy.
 5. Dwukrotny pobyt rehabilitacyjny w oddziale dziennym rehabilitacji.
 6. Szkolenia dla opiekuna faktycznego: osoba wskazana przez pacjenta z jego otoczenia, szkolenia z zakresu opieki nad pacjentem oraz przygotowania domu chorego do nowych potrzeb i możliwości.

Kryteria udziału w projekcie:

Do spełnienia przez Uczestników po udarze mózgu:

 1. ocena lekarska stanu zdrowia;
 2. niesamodzielność - wynik wg. skali Barthel (wyłącznie poniżej 60 punktów);
 3. wiek;
 4. wskazanie opiekuna;
 5. zamieszkanie na obszarze województwa łódzkiego;
 6. niekorzystanie z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych z EFS w ramach RPOWŁ2014-20.

 

Do spełnienia przez Uczestników dotkniętych demencją:

 1. zaawansowanie demencji;
 2. wiek;
 3. wskazanie opiekuna;
 4. zamieszkanie na obszarze województwa łódzkiego;
 5. niekorzystanie z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych z EFS w ramach RPOWŁ2014-20.

  Podczas rekrutacji zapewniamy indywidualne podejście do każdego pacjenta
- również w miejscu przebywania pacjenta

Uwaga:
Okres realizacji projektu: 1 listopada 2018 r. - 31 lipca 2020 r.

Zgłoszenie osoby niesamodzielnej do projektu nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.
O udziale decyduje postępowanie kwalifikacyjne wg kryteriów określonych w regulaminie.

Kontakt:

Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny w Łodzi 90-302, ul. Wigury 19,

telefon: 42 254 96 00, e-mail: jeszczebedziepieknie@swietarodzina.com.pl, www: swietarodzina.com.pl


Ogłoszenia dotyczące projektu "Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko"

01/03/2019/PF - Opiekun medyczny

02/03/2019/PF - Logopeda

04/03/2019/PF - Fizjoterapeuta

01/02/2019/PF - Lekarz rehabilitacji

02/02/2019/PF - Fizjoterapeuta

01/12/2018/PF - Pielęgniarka

02/12/2018/PF - Fizjoterapeuta

03/12/2018/PF - Logopeda

04/12/2018/PF - Psycholog

05/12/2018/PF - Starszy opiekun medyczny

06/12/2018/PF - Dietetyk

07/12/2018/PF - Neurolog

08/12/2018/PF - Geriatra

10/12/2018/PF - Psycholog - demencja

11/12/2018/PF - Psychiatra

Formularz kontaktowy: