Wyszukaj lekarza

Plakat – ułatwiony dostęp

Projekt został przygotowany zgodnie z wymogami WCAG 2.0Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”

Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

Poddziałanie IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT”

Nr projektu: RPLD.09.02.02-10-0019/16


Tytuł projektu:

Przywracamy godność człowieka

– wsparcie w formie zdeinstytucjonalizowanej  dla grupy osób niesamodzielnych z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego


Zapraszamy pacjentów,

u których w ciągu ostatnich 12 miesięcy doszło do udaru mózgu

do udziału w programie kompleksowej opieki długoterminowej


W ramach opieki pacjent będzie miał zapewnione przez 23 miesiące:

 1. Wsparcie i opiekę interdyscyplinarnego zespołu (zgodnie z opracowanym harmonogramem):
 • pielęgniarka,
 • starszy opiekun medyczny,
 • psycholog,
 • terapeuta zajęciowy,
 • dietetyk,
 • rehabilitant,
 • lekarze specjaliści: neurolog, geriatra, lekarz rehabilitacji medycznej,
 • logopeda (wg wskazań, przez okres 17 miesięcy),
 1. Materiały i środki pielęgnacyjne w zakresie zgodnym z projektem,
 2. Sprzęt z zakresu teleopieki, który w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia ma zapewnić otrzymanie szybkiej pomocy,
 3. Dwukrotny pobyt rehabilitacyjny w oddziale dziennym rehabilitacji,
 4. Szkolenia dla opiekuna faktycznego:
 • osoba wskazana przez pacjenta z jego otoczenia,
 • szkolenia z zakresu opieki nad pacjentem oraz przygotowania domu chorego do nowych potrzeb i możliwości.


Kryteria udziału w projekcie:

 • ocena lekarska stanu zdrowia,
 • niesamodzielność – wynik wg. skali Barthel (wyłącznie poniżej 60 punktów),
 • wiek,
 • wskazanie opiekuna,
 • zamieszkanie na obszarze Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego,
 • niekorzystanie z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych z EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020,
 • Podczas rekrutacji zapewniamy indywidulane podejście do każdego pacjenta – również w miejscu przebywania pacjenta


Kontakt:

Centrum Medyczne Szpital Św.Rodziny w Łodzi

90-302 Łódź, ul. Wigury 19

telefon: Biuro projektu: 42 2549600


Uwaga:

 • Okres przyjmowania zgłoszeń: 3 – 31 lipca 2017r.
 • Okres realizacji projektu: 3 lipca 2017r. – 1 lipca 2019r.
 • Zgłoszenie osoby niesamodzielnej do projektu nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. O udziale decyduje postępowanie kwalifikacyjne wg ww. kryteriów.
 • Pierwszeństwo do udziału w projekcie będą miały osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Grupa docelowa:

 • 30 osób niesamodzielnych, spełniających kryteria udziału, w tym 17 kobiet i 13 mężczyzn
 • 30 opiekunów dla ww. osób niesamodzielnych